Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahibinin arsanın belli oranını müteahhite devredip, müteahhitin de söz konusu arsa üzerine inşa ettiği belli sayıda bağımsız bölümleri arsa sahibine teslim etmesini konu alan iki taraflı bir sözleşmedir.

Müteahhitin borcundan tamamen kurtulabilmesi için inşa edilen yapıya ait tüm bölümlere projeye uygun bitirip arsa sahibine teslim etmelidir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Çeşitleri

Uygulama açısından değişiklik göstermesine rağmen şekil anlamında değişiklik meydana gelmemektedir.Uygulama açısından genelde üç çeşit sözleşme mevcuttur; teminat ipoteği karşılığında arsanın tamamı veya bir kısmı müteahhite devredilir, buna karşılık müteahhit de inşaatı belli bir aşamaya getirdikçe teminat parça parça kaldırılır. Diğer bir tür arsa payı karşılığı sözleşmedir ve inşaatın belli aşamalarında arsa kısım kısım devredilir.En çok karşılaşılan sözleşme türü ise hem kat karşılığı inşaat sözleşmesi hem de satış vaadi sözleşmesinin beraber yapılmış olanıdır.

Memurun Disiplin Suçlarında Savunma Hakkı

Demokratik düzenin temel kurallarından biri savunma hakkıdır. Bu hak yalnızca yargı mercilerin önünde değil, disiplin soruşturmalarında da vazgeçilmez bir haktır. Anayasa’nın 36. Maddesindeki “hak arama hürriyeti” içerisinde yer alan savunma hakkı ayrıca Anayasa’nın 192/2 maddesinde de güvence altına alınmıştır.DMK madde 130’da da eş konuda düzenleme yapılmıştır.

Disiplin cezası verilmesi anına kadar her aşamada ilgilinin bilgilenme hakkı, talebi reddetme hakkı, kararın değiştirilmesi adına hukuksal başvuru gibi haklar, savunma hakkı dahilindedir.Savunma hakkına saygı hukuk devleti ilkesinin de bir gereğidir.İşleme konu bütün belgelerin incelenebilmesi adil yargılanma hakkının bir parçasıdır.

Disiplin Cezasına İdari İtiraz ve İptal Davası Açma Süresi

Verilen disiplin cezası memurların mesleki yaşamını etkileyeceğinden hakkında ceza tayini edilmmiş memurlara savunma hakkı kapsamında itiraz hakkı verilmiştir.

Uyarma, kınama, aylıktan kesme cezalarına karşı Disiplin Kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulmasına karşı Yüksek Disiplin Kuruluna 7 gün içinde itiraz edilebilir.

Devlet memurluğundan çıkarma cezasına karşı idari itiraz yolu bulunmadığından kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesi nezdinde iptal davası gerekir.

Ne Tür Davalar Arabuluculuk Kapsamındadır?

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na göre bir mahkeme kararının gerekmediği, tarafların sulh olabileceği, iddaları kabul etmesinin mümkün olduğu ve hakkından vazgeçebildiği hallerde başvurulabilir.Mesela tarafların boşanabilmesi ve çocuk/çocukların velayeti için kesinlikle bir mahkeme kararı zorunluluğundan dolayı taraflar buna benzer konuları arabulucuya götüremezler.Eşlerin karşılıklı şiddet uygulamaları,silahla yaralama,ölüme neden olan suçlar sonucunda istenen tazminatlar gibi uyuşmazlığın aile içi şiddetten kaynaklandığı ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nda uzlaşma kapsamında sayılan suçlardan değil ise de o olay arabuluculuğa uygun olmayacaktır.

Kredi, alım satım, eser sözleşmeleri,tüketici uyuşmazlıkları boşanma sonrası mal paylaşım uyuşmazlıkları, mark-patent uyuşmazlıkları, taksirle yaralama, silahsız kasten yaralama, hakaret, tehdit gibi şikayete bağlı suçların işlenmesi nedeniyle istenecek tazminatlarda arabuluculuğa gidilebilir.

Adalet Bakanlığı’nın arabuluculuk sistemini mahkeme öncesi çözüm yolu olarak zorunlu hale getirme çalışmaları kapsamında ilk olarak işçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorunlu hale gelecek. 2016 yılında Meclis gündemine gelmesi beklenen değişikliklere göre iş davalarında arabuluculuk zorunlu hale gelecek. Arabulucuya başvurmadan açılan davalar incelenmeden reddedilecektir.

Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu.

İş Kazası Sonrası Ne Yapılmalı?

İşveren veya işçilerin iş kazası sonucunda çıkabilecek bir ihtilafta maddi, manevi menfaat ve hak kaybına uğramamaları adına iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında yetkinleşmiş hukuk bürolarından danışmanlık almaları faydalarına olacaktır.

  • Sigortalı iş kazasına karıştığı takdirde, işveren en kısa sürede bölgede yetkili olan kolluk kuvvetlerine(polis,jandarma vs.) iş kazasını bildirmelidir.
  • Gereken sağlık yardımları yapılmalıdır.
  • İş kazası tutanağı tutularak (varsa) şahitlerin ifadeleri eklenmelidir(Bu tutanak bildirim formu yerine geçerek soruşturma aşamasında önem arz eder).
  • Kaza sonrası 3 gün içinde ilgili sosyal güvenlik kurumlarına bildirim formu ile birlikte haber verilmelidir.
  • Bir dosya hazırlanarak çalışanın işe giriş belgesi, girişteki sağlık raporu, eğitim belgesi,kaza öncesi 4 aya ait hesap pusulaları ve diğer sertifikaların da dahil olduğu tüm evraklar bu dosyada korunmalıdır(evraklarda eksiklik olmaması önemlidir).

örnek iş kazası tutanağı indir

2018 Ticaret Kanunu Değişiklikleri

IV – Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri

Genel olarak

MADDE 4- (1) Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın;

Devamını Oku