Vergi Ziyaı Suçunun Cezası

Mükellefin, vergiyi doğuran olayın meydana gelmesine rağmen bu olaydan doğan vergi borcunu Vergi Dairesi’ne bildirmediği veya bu borcu eksik bildirdiği durumlarda vergi ziyaı suçu söz konusu olmaktadır.

Vergi suçlarında cezalandırma ile mükelleflerin vergi ödev ve sorumluluklarını yerine getirmesi ve bu hususta sürekliliğin sağlanması hedeflenmektedir.Vergi ziyaı suçunun işlenmesi halinde, hem devlet gelir kaybına uğrar hem de kamu düzeni olumsuz etkilenir.vergi mali suçlar kategorisinde olup kasten işlenebileceği gibi taksirle de işlenebilir. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 344. Maddesinde cezalar belirtilmiştir.Bu maddeye göre 341. maddede belirtilen hallere göre vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir. Vergi ziyaına 359. Maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde ise bu ceza 3 kat arttırılır, bu fiillere iştirak edenler hakkında ise söz konusu ceza bir kat olarak uygulanır.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Nedir?

Alkollü araç kullanma veya başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olacak şekilde trafikte araç sürülmesiyle veya trafik kazasına neden olunmasıyla meydana gelir (TCK md.179).

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu kasten işlenen suçlar arasına girer.Bu yüzden alkollü araç kullanımı kasten trafik güvenliğini tehlikeye düşürme anlamına gelir.

Karayolları Trafik Kanununa göre, 1 promilin üzerinde alkollü araç sevk ve idare eden sürücüler, TCK md.179’da belirlenen trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçunu işlemiş olur (karayolları trafik kanunu md.48/6).

Taksirle trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçu ise taksirli hareket sonucu kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olunmasıdır.

Boşanmalarda Miras Paylaşılır mı?

Eşler boşanırken sadece ortak hayatını değil, ekonomik ortaklıklarını da bitirirler. Bunun bilinmesi gerekir. Bu yüzden boşanmanın maddi sonuçları eşler arasında sıklıkla tartışmaya sebep olur.Boşanma sonrası mal paylaşımının nasıl yapılacağı, evlilikte edinilen mallarda hangi eşin ne kadar söz sahibi olduğu, aynı zamanda ailelerinden kalan mirasın paylaşıma dahil olup olmayacağı da çekişmelere sebebiyet verebilir.

Aileden kalan miras, boşanmada direk olarak mal paylaşımına dahil olmaz. Eşin, ailenizden kanlan mirastan pay alması söz konusu değildir.Fakat mirastan elde edilen gelirle kazanılan diğer taşınır/taşınmaz mallar mal paylaşımına dahil olacaktır.

Mal paylaşımı hususu, bireylerin en fazla hak kaybı yaşadığı durumlardan birisidir.Hak kayıplarının önüne geçebilmek adına bireylere boşanma avukatından danışmanlık almaları önerilir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahibinin arsanın belli oranını müteahhite devredip, müteahhitin de söz konusu arsa üzerine inşa ettiği belli sayıda bağımsız bölümleri arsa sahibine teslim etmesini konu alan iki taraflı bir sözleşmedir.

Müteahhitin borcundan tamamen kurtulabilmesi için inşa edilen yapıya ait tüm bölümlere projeye uygun bitirip arsa sahibine teslim etmelidir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Çeşitleri

Uygulama açısından değişiklik göstermesine rağmen şekil anlamında değişiklik meydana gelmemektedir.Uygulama açısından genelde üç çeşit sözleşme mevcuttur; teminat ipoteği karşılığında arsanın tamamı veya bir kısmı müteahhite devredilir, buna karşılık müteahhit de inşaatı belli bir aşamaya getirdikçe teminat parça parça kaldırılır. Diğer bir tür arsa payı karşılığı sözleşmedir ve inşaatın belli aşamalarında arsa kısım kısım devredilir.En çok karşılaşılan sözleşme türü ise hem kat karşılığı inşaat sözleşmesi hem de satış vaadi sözleşmesinin beraber yapılmış olanıdır.

Memurun Disiplin Suçlarında Savunma Hakkı

Demokratik düzenin temel kurallarından biri savunma hakkıdır. Bu hak yalnızca yargı mercilerin önünde değil, disiplin soruşturmalarında da vazgeçilmez bir haktır. Anayasa’nın 36. Maddesindeki “hak arama hürriyeti” içerisinde yer alan savunma hakkı ayrıca Anayasa’nın 192/2 maddesinde de güvence altına alınmıştır.DMK madde 130’da da eş konuda düzenleme yapılmıştır.

Disiplin cezası verilmesi anına kadar her aşamada ilgilinin bilgilenme hakkı, talebi reddetme hakkı, kararın değiştirilmesi adına hukuksal başvuru gibi haklar, savunma hakkı dahilindedir.Savunma hakkına saygı hukuk devleti ilkesinin de bir gereğidir.İşleme konu bütün belgelerin incelenebilmesi adil yargılanma hakkının bir parçasıdır.

Disiplin Cezasına İdari İtiraz ve İptal Davası Açma Süresi

Verilen disiplin cezası memurların mesleki yaşamını etkileyeceğinden hakkında ceza tayini edilmmiş memurlara savunma hakkı kapsamında itiraz hakkı verilmiştir.

Uyarma, kınama, aylıktan kesme cezalarına karşı Disiplin Kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulmasına karşı Yüksek Disiplin Kuruluna 7 gün içinde itiraz edilebilir.

Devlet memurluğundan çıkarma cezasına karşı idari itiraz yolu bulunmadığından kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesi nezdinde iptal davası gerekir.