Adli Ve İdari Süreçlerde Zamanaşımı Nasıl Hesaplanır?

Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına, b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

657 sayılı Devlet memurları Kanunu

Maddi ve Manevi Tazminat Davasını Kimler Açabilir?

Dava konusu ne olursa olsun, fiil veya işlemle karşılaşan kişi maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Örneğin, iş kazasında yaralanan kazazede, doktor hatasıyla zarar gören hasta, boşanma davasında eşler maddi manevi tazminat davası açabilirler.

Tazminat nedeni, hukuk dışı işlenen bir fiil sebebiyle bir kişinin ölümü ise ölenin destekte bulunduğu yakınları da maddi tazminat davası açabilirler.bu tür tazminatlara “destekten yoksun kalma tazminatı” denilmektedir.ölen kişinin birinci dereceden yakınları veya ölenin kendisine destekte bulunduğunu ispat edebilen herkes maddi ve manevi tazminat davası açabilirler.

Herhangi bir destek almamalarına rağmen ölümden üzüntü duyan birinci derece yakınlar da manevi tazminat davası açabilirler(Borçlar Kanunu md. 56/2). Yaralanma durumlarında yaralı yakınlarının maddi tazminat isteme hakları yoktur.

Vergi Ziyaı Suçunun Cezası

Mükellefin, vergiyi doğuran olayın meydana gelmesine rağmen bu olaydan doğan vergi borcunu Vergi Dairesi’ne bildirmediği veya bu borcu eksik bildirdiği durumlarda vergi ziyaı suçu söz konusu olmaktadır.

Vergi suçlarında cezalandırma ile mükelleflerin vergi ödev ve sorumluluklarını yerine getirmesi ve bu hususta sürekliliğin sağlanması hedeflenmektedir.Vergi ziyaı suçunun işlenmesi halinde, hem devlet gelir kaybına uğrar hem de kamu düzeni olumsuz etkilenir.vergi mali suçlar kategorisinde olup kasten işlenebileceği gibi taksirle de işlenebilir. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 344. Maddesinde cezalar belirtilmiştir.Bu maddeye göre 341. maddede belirtilen hallere göre vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir. Vergi ziyaına 359. Maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde ise bu ceza 3 kat arttırılır, bu fiillere iştirak edenler hakkında ise söz konusu ceza bir kat olarak uygulanır.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Nedir?

Alkollü araç kullanma veya başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olacak şekilde trafikte araç sürülmesiyle veya trafik kazasına neden olunmasıyla meydana gelir (TCK md.179).

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu kasten işlenen suçlar arasına girer.Bu yüzden alkollü araç kullanımı kasten trafik güvenliğini tehlikeye düşürme anlamına gelir.

Karayolları Trafik Kanununa göre, 1 promilin üzerinde alkollü araç sevk ve idare eden sürücüler, TCK md.179’da belirlenen trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçunu işlemiş olur (karayolları trafik kanunu md.48/6).

Taksirle trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçu ise taksirli hareket sonucu kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olunmasıdır.

Boşanmalarda Miras Paylaşılır mı?

Eşler boşanırken sadece ortak hayatını değil, ekonomik ortaklıklarını da bitirirler. Bunun bilinmesi gerekir. Bu yüzden boşanmanın maddi sonuçları eşler arasında sıklıkla tartışmaya sebep olur.Boşanma sonrası mal paylaşımının nasıl yapılacağı, evlilikte edinilen mallarda hangi eşin ne kadar söz sahibi olduğu, aynı zamanda ailelerinden kalan mirasın paylaşıma dahil olup olmayacağı da çekişmelere sebebiyet verebilir.

Aileden kalan miras, boşanmada direk olarak mal paylaşımına dahil olmaz. Eşin, ailenizden kanlan mirastan pay alması söz konusu değildir.Fakat mirastan elde edilen gelirle kazanılan diğer taşınır/taşınmaz mallar mal paylaşımına dahil olacaktır.

Mal paylaşımı hususu, bireylerin en fazla hak kaybı yaşadığı durumlardan birisidir.Hak kayıplarının önüne geçebilmek adına bireylere boşanma avukatından danışmanlık almaları önerilir.